Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden Klaasje Hard Seltzer

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Klaasje Hard Seltzer: de ondernemer die deze algemene voorwaarden hanteert en verantwoordelijk is voor de verkoop van producten.
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aankoopt bij Klaasje Hard Seltzer.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klaasje Hard Seltzer en de Klant voor de verkoop van producten.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

2.1. Klaasje Hard Seltzer

  • Adres: Vrolikstraat 289, 1091 VC Amsterdam
  • Telefoonnummer: +31 6 29 16 57 40
  • E-mailadres: info@klaasjehardseltzer.com
  • KvK-nummer: 89546709
  • BTW-identificatienummer: NL865017104B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Klaasje Hard Seltzer (hierna aangeduid als “Klaasje”) en de klanten (hierna aangeduid als "de Klant"). Door gebruik te maken van de producten en diensten van het Klaasje, stemt de Klant impliciet in met deze algemene voorwaarden.

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Klaasje en de Klant.

3.2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen is tussen het bedrijf en de Klant. Dergelijke afwijkingen zijn uitsluitend van toepassing op de specifieke transactie waarvoor ze zijn overeengekomen.

3.3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website van Klaasje zijn gepubliceerd of schriftelijk aan de Klant zijn meegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

3.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Klaasje worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen Klaasje en de Klant.

3.5. In het geval dat bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Klaasje en de Klant zullen zich inspannen om een geldige en afdwingbare bepaling te vinden ter vervanging van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke doel van de partijen.


Artikel 4 - Het aanbod
4.1. Klaasje Hard Seltzer biedt een assortiment van alcoholische dranken, bekend als "Klaasje Hard Seltzer," aan haar klanten. Het aanbod omvat verschillende smaken en formaten van hard seltzer, zoals beschreven op de officiële website van Klaasje Hard Seltzer en in andere promotionele materialen.

4.2. Alle aanbiedingen, prijzen, en productbeschrijvingen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Klaasje Hard Seltzer behoudt zich het recht voor om haar productaanbod en prijzen naar eigen goeddunken aan te passen en te updaten.

4.3. Het aanbod van Klaasje Hard Seltzer is beschikbaar voor klanten die de wettelijke leeftijd hebben om alcoholische dranken te kopen en consumeren in het land waar ze zich bevinden. Door een bestelling te plaatsen bij Klaasje Hard Seltzer, verklaart de Klant dat hij/zij de wettelijke leeftijd heeft om alcoholische dranken te kopen en te consumeren.

4.4. Klaasje Hard Seltzer kan beperkingen opleggen aan de hoeveelheid en frequentie van aankopen door een klant.

4.5. Alle aanbiedingen van Klaasje Hard Seltzer zijn geldig zolang de voorraad strekt. Klaasje Hard Seltzer is niet verantwoordelijk voor eventuele onbeschikbaarheid van producten.

4.6. Het aanbod van Klaasje Hard Seltzer is geldig voor online bestellingen via de officiële website van Klaasje Hard Seltzer en andere geautoriseerde verkoopkanalen.

4.7. Eventuele kortingen, promoties of aanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en kunnen alleen worden toegepast zoals aangegeven in de bijbehorende promotiematerialen.

4.8. Klaasje Hard Seltzer streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken met betrekking tot haar producten en aanbiedingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden in deze informatie.


Artikel 5 - De overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de website van Klaasje Hard Seltzer en deze bestelling wordt bevestigd door Klaasje Hard Seltzer.

5.2. Klaasje Hard Seltzer behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van reden.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
De Klant wordt aangemoedigd om de algemene voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht zorgvuldig te lezen voordat hij/zij een bestelling plaatst bij Klaasje. Het uitoefenen van het herroepingsrecht moet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden en met de geldende wetgeving inzake consumentenrechten.

6.1. De Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.2. Het product moet in de originele staat en verpakking worden geretourneerd, inclusief alle bijbehorende accessoires en documentatie.

6.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Klaasje schriftelijk op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit kan via e-mail, post, of een andere schriftelijke methode die schriftelijk bewijs biedt.

6.4. Klaasje zal de consument onverwijld een bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
7.1. Indien de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

7.2. Indien de consument besluit de overeenkomst te herroepen, zal Klaasje alle ontvangen betalingen terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling. Klaasje mag wachten met terugbetaling totdat de producten zijn ontvangen of totdat de consument bewijs heeft geleverd van de retourzending, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.


7.3. De terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1. Klaasje behoudt zich het recht voor om het herroepingsrecht te weigeren of de terugbetaling te verminderen als het product is gebruikt, beschadigd of niet in de originele staat en verpakking wordt geretourneerd, behalve in gevallen waarin het product defect of beschadigd was bij ontvangst.


Artikel 9 - De prijs
9.1. De prijzen van Klaasje Hard Seltzer-producten worden vermeld op onze website of in andere verkoopkanalen. Deze prijzen zijn inclusief btw en andere toepasselijke heffingen, tenzij anders vermeld.

9.2. Klaasje behoudt zich het recht voor om de prijzen van onze producten op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op lopende bestellingen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 10 - Conformiteit en garantie
10.1. Klaasje Hard Seltzer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

10.2. Garantieclaims moeten schriftelijk worden ingediend bij Klaasje, samen met bewijs van aankoop en een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

10.3. De consument dient eventuele gebreken of non-conformiteiten onmiddellijk, en uiterlijk binnen een (1) maanden na ontdekking, schriftelijk aan Klaasje te melden.

10.4. De garantie dekt geen schade of gebreken veroorzaakt door onjuist gebruik, ongeval, nalatigheid, normale slijtage of onjuiste opslag van het product.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
11.1. Klaasje Hard Seltzer zal de producten zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, met inachtneming van de op de website vermelde levertijden.


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle inhoud die is opgenomen in Klaasje, inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics, logo's, afbeeldingen, video's en software, is eigendom van Klaasje of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. U mag geen enkele inhoud gebruiken, reproduceren, wijzigen, distribueren of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.2. Klaasje behoudt het eigendomsrecht van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen jegens Klaasje op basis van elke overeenkomst die met Klaasje is gesloten, inclusief eventuele claims met betrekking tot tekortkomingen in de uitvoering ervan.

12.3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

12.4. Als Klaasje gebruikmaakt van het eigendomsvoorbehoud, resulteert dit in de ontbinding van de overeenkomst, waarbij Klaasje het recht heeft om schadevergoeding, gederfde winst en rente te eisen. 


Artikel 13 - Betaling
13.1. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die op de website van Klaasje Hard Seltzer worden aangeboden.


Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1. Klachten over producten of de dienstverlening van Klaasje Hard Seltzer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering, schriftelijk te worden gemeld.

14.2. Klaasje Hard Seltzer streeft naar volledige klanttevredenheid en is toegewijd aan het oplossen van eventuele klachten (indien legitiem) of geschillen op een tijdige en eerlijke manier.

14.3. In het geval van een klacht over onze producten of diensten, verzoeken wij de Klant om contact op te nemen met onze klantenservice via de contactgegevens vermeld op onze website of in de bestelbevestiging.

14.4. De klacht moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van het probleem, evenals alle relevante informatie, zoals het ordernummer, aankoopdatum en contactgegevens van de Klant.


Artikel 15 - Geschillen
15.1. Op overeenkomsten tussen Klaasje en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Klaasje Hard Seltzer is gevestigd.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
16.1. Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en zijn slechts geldig indien beide partijen hiermee instemmen.